សាខាមួយនៃក្រុមហ៊ុន Opennet នៅខេត្តបាត់ដំបង។

ក្រុមហ៊ុន Opennet ផ្ទេរ​ការ​គ្រប់គ្រង​ទៅ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន Ezecom ក្រោយ​ជាប់​បំណុលរដ្ឋ​ជាង​៦លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុនចែកចាយសេវាអ៊ីនធឺណិត Opennet បានផ្ទេរអតិថិជនរបស់ខ្លួនទៅឱ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន Ezecom របស់អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង គ្រប់គ្រង​ចាប់ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​នេះត​ទៅ បន្ទាប់​ពី​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បានប្រកាសក្ស័យធន និងជាប់បំណុលរដ្ឋជាង៦លានដុល្លារអាមេរិក។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ