«កម្ពុជាមានធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ច្រើននិងគ្រប់គ្រាន់ តែអ្វីដែលខ្វះ គឺខ្វះមេដឹកនាំដែលចេះប្រើធនធានមនុស្សក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ។» បណ្ឌិត កែម ឡី បង្ហោះលើហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។