​ឱកាសការងារ

VOD គឺជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកមួយ ដែលផ្តល់ព័ត៌មាន ផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ និងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រអ៊ីនធើណេត។

IT Officer

Webmaster

News Editor