ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមានវិធានការច្បាប់លើអ្នកដកស្រង់សម្តីរដ្ឋមន្ត្រីខុស

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើបុគ្គលដែលមានចេតនាបកស្រាយ​សម្តីរដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័ន​នេះខុស​​ពីការ​ពិត​ ​​ទាក់ទងការតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់​ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា​។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ