ស.ស.ស.ក​ ក្រើនរម្លឹក​ឱ្យ​មាន​ការ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ពិត​ ដើម្បី​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សង្គម

សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា (ស.ស.ស.ក) ក្រើន​រម្លឹកពីតម្លៃរបស់​​សារព័ត៌មាន និង​​ជំរុញ​ឱ្យមាន​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ពិត ដើម្បីឱ្យ​មានការ​សម្រេចចិត្ត​ត្រឹម​ត្រូវ សម្រាប់​សង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​របស់​សង្គម។ ​

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ