អ្នកសង្ស័យថាបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ មកធ្វើតេស្តសំណាកនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

កម្ពុជា​​ពុំមាន​អ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ ចំនួន​៦ថ្ងៃ​ជាប់គ្នា

ក្រសួងសុខាភិបាលឱ្យដឹងថាមិនមានករណីថ្មីនៃ​​ការ​​​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និង​​អ្នក​​ស្លាប់​​ដោយ​សារ​ជំងឺ​នេះទេ​នៅថ្ងៃម្សិលមិញ ដែលករណីនេះបានធ្វើឱ្យ​កម្ពុជាមិន​មាន​ករណីឆ្លងរយៈពេល៦ថ្ងៃមក​ហើយ។

កម្ពុជា​បន្ត​រកឃើញ​មនុស្សម្នាក់​ទៀត​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​ប្រភេទ​អូមីក្រុង

ក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យដឹងថា មនុស្សម្នាក់​​​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយ​សារ​ជំងឺ​នេះទេ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

រថយន្តពេទ្យដឹកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ទៅព្យាបាលនិងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារ The Great Duke ក្រោយផ្លាស់មកពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កព្រែកព្នៅ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ (ជន ចាន់រ៉ែន)

​ មនុស្ស​ម្នាក់​​ទៀត​បាន​​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​ប្រភេទ​​អូមីក្រុង​

ក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យដឹងថា មនុស្សម្នាក់​​​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយ​សារ​ជំងឺ​នេះទេ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

រថយន្តពេទ្យដឹកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ទៅព្យាបាលនិងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារ The Great Duke ក្រោយផ្លាស់មកពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កព្រែកព្នៅ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ (ជន ចាន់រ៉ែន)

មនុស្ស​៣នាក់ទៀត​បានឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យដឹងថា មនុស្ស៣នាក់​​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយសារជំងឺនេះ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

កម្ពុជា​បន្ត​រកឃើញ​មនុស្ស​២នាក់ទៀត​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យដឹងថា មនុស្ស២នាក់​​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយសារជំងឺនេះ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

កម្ពុជា​បន្ត​រកឃើញ​មនុស្ស​៦នាក់​ទៀត​បានឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យដឹងថា មនុស្ស៦នាក់​​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយសារជំងឺនេះ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

កម្ពុជា​បន្ត​រកឃើញ​មនុស្ស​៥នាក់​ទៀត​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យដឹងថា មនុស្ស៥នាក់​​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយសារជំងឺនេះ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

រថយន្តពេទ្យដឹកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កព្រែកព្នៅ ផ្លាស់ទៅសណ្ឋាគារ The Great Duke ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញវិញ ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

មនុស្ស​៥នាក់ទៀត​បានឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យដឹងថា មនុស្ស៥នាក់​​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយសារជំងឺនេះ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

អ្នកឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​នៅ​ថ្ងៃម្សិលមិញ​មាន​ត្រឹម​២នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលឱ្យដឹងថា មនុស្ស២នាក់​​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយសារជំងឺនេះ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

រថយន្តពេទ្យដឹកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ទៅព្យាបាលនិងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារ The Great Duke ក្រោយផ្លាស់មកពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កព្រែកព្នៅ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ (ជន ចាន់រ៉ែន)

មនុស្សជាង១០នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាលឱ្យដឹងថា មនុស្សជាង១០​​នាក់​​បន្ថែម​​ទៀតបាន​​​ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីប្រភេទ «អូមីក្រុង» ខណៈ​​​មិនមានអ្នក​ស្លាប់​​ដោយសារជំងឺនេះ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ។

VODEnglish.news

VODEnglish.news

Everybody Well-Informed, Everybody Empowered

ព័ត៌មានវីអូឌីថ្មីៗ